Plataforma por un Valle del Tiétar en Transición (Coordinadores) (ES)

logo PVTT

PVTT je bil ustanovljen leta 2019 s poslanstvom, da se z globalnimi problemi ukvarja na lokalni ravni, pri čemer o ozemlju, na katerem živimo, razmišlja z bioregionalnim pristopom. Motivacija organizacije je prispevati k oblikovanju novega modela razvoja in življenja, ki temelji na realnosti ozemlja doline Tietar, ob upoštevanju, da naša šega predstavlja ozemeljsko raven z zadostno identiteto in odpornostjo, da so ta prizadevanja za preoblikovanje mogoča in trajna. Sposobnost poslušanja in dejavno sodelovanje posameznih delov prebivalstva sta nepogrešljivi zahtevi našega pristopa in njegovih ukrepov. Zato PVTT vzpostavlja sinergije, sporazume in zavezništva za strategijo prehoda, ki si jo želi. Njegov pristop se odraža v usposabljanju, informiranju, pravnih ali aktivnih ukrepih, v njegovem lastnem imenu ali v sodelovanju z drugimi državljanskimi subjekti, socialnimi, okoljskimi, političnimi, poslovnimi, sindikalnimi itd. subjekti, ki imajo enake cilje kot subjekt ali v skladu s posamezniki in obsegom pristojnosti različnih organizacij, ki ga sestavljajo.


NEO SAPIENS (ES)

NEO SAPIENS je evropsko psocialno podjetje za mobilnost in usposabljanje, katerega glavni cilj je oblikovanje, upravljanje in izvajanje projektov izobraževanja, usposabljanja, zabave, kulture in transnacionalne mobilnosti ter lokalnih pobud za spodbujanje možnosti usposabljanja na področju neformalnega izobraževanja in medkulturnosti. Javnim subjektom, šolam, neprofitnim organizacijam in posameznikom vseh starosti in okolij ponuja podporne storitve, usmerjene v izvajanje tovrstnih dejavnosti ter razvoj pedagoškega in učnega gradiva, povezanega z njimi, pomaga pri izvajanju projektov izobraževanja, družbenega razvoja in/ali transnacionalne mobilnosti ter omogoča pridobitev osebja in virov, potrebnih za njihovo izvajanje.


ALPINE PEARLS (AT)

alpine_pearls_logo_

Alpine Pearls (AP) je evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS), ki povezuje 19 destinacij iz štirih alpskih držav: Italije, Avstrije, Slovenije in Nemčije. Njegov cilj je spodbujati trajnostne turistične dejavnosti in razvoj mehkih mobilnostnih rešitev. Mreža podpira svoje člane in njihove dejavnosti pri doseganju visokokakovostnih trajnostnih standardov, spodbuja nove trajnostne počitniške koncepte ter prispeva k varovanju okolja in trajnosti alpskega prostora. Dejavnosti ozaveščajo o vprašanjih, kot so podnebne spremembe in mehka mobilnost, hkrati pa spodbujajo lokalno identiteto, dediščino in tradicijo vključenih skupnosti. Alpine Pearls sodeluje z ministrstvi, ponudniki storitev, podjetji, drugimi EZTS ter regionalnimi in nacionalnimi turističnimi organizacijami.


VARDAKEIOS SCHOOL OF HERMOUPOLIS (GR)

Šola Vardakeios iz Ermoupolija je neprofitno združenje s sedežem na otoku Syros v Grčiji. Ustanovljena je bila leta 1872 in že 150 let nudi formalno in neformalno izobraževanje učencem iz različnih družbenih in kulturnih okolij. Od leta 2004 šola organizira programe za odrasle, ki se osredotočajo na učenje tujih jezikov, osnovne izobraževalne spretnosti in samoobogatitev. V tej smeri šola ponuja tečaje grškega, angleškega, španskega, italijanskega in francoskega jezika ter delavnice, povezane z ustvarjalnim pisanjem, zgodovino umetnosti, šahom, fotografijo, ročnimi deli iz recikliranih materialov za lokalne prebivalce in priseljence. Od leta 2009 Vardakeios sodeluje v evropskih programih za izobraževanje odraslih in je razvil močno nacionalno in evropsko mrežo organizacij, ki delujejo na istem področju. S temi partnerstvi šola prispeva k razvoju interaktivnih izobraževalnih virov o digitalnem pripovedovanju zgodb, učenju jezikov s pomočjo 3D-okolja ali o zdravi prehrani in multietnični hrani. Grška nacionalna agencija IKY je projekt Erasmus+ “Healthnic: Zdrava in etnična prehrana za vključevanje”, ki ga je koordinirala šola Vardakeios, izbrala kot enega od projektov najboljše prakse za obdobje 2014-2017 na področju strateških partnerstev.


APS POLYGONAL (IT)

POLYGONAL LOGO

Polygonal je neprofitna organizacija, ki deluje na področju izobraževanja mladih, opolnomočenja odraslih, možnosti e-učenja za digitalno izpopolnjevanje, pri čemer se osredotoča na dejavnosti na lokalni ravni, ki zajemajo različne ciljne skupine, kot so starejši, šibki odrasli in mladi, predvsem za poklicno usmerjanje. Prvič ga je leta 2017 ustanovila neformalna skupina mladih strokovnjakov, ki je želela ustvariti inovativno središče za mlade na podeželskem območju na obrobju Rima. Polygonalova delovna področja so povezana z inovativnimi praksami na področju digitalnega izobraževanja za družbene spremembe in skrbijo za potrebe vseh tistih skupin, ki jim grozi podeželsko okolje – težave v smislu geografskega gibanja ter pomanjkanje priložnosti pri sodelovanju v širši družbi. Vse dejavnosti podjetja Polygonal so usmerjene v razvoj podjetniških spretnosti za krepitev samozavesti, vzorcev samostojnosti, eksperimentiranja in odkrivanja mladih. Kot tak Polygonal sodeluje z različnimi mladinskimi združenji in skozi vse leto pripravlja različne dogodke, namenjene krepitvi in spodbujanju ustvarjalnosti mladih.


PISTA MAGICA – Associação (PT)

LOGO-PISTA-MAGICA-

Pista Mágica je ponudnik izobraževanja in usposabljanja, specializirana za področje prostovoljstva, ki je bila ustanovljena leta 2008. Njeno poslanstvo je “Krepiti prostovoljstvo kot način spreminjanja družbe in sveta”. Glavni cilji so prispevati k polnemu izvajanju prostovoljstva: bolj informiranemu, bolj motiviranemu in sposobnemu ter spremeniti paradigmo solidarnosti, ki se je iztekla in temelji predvsem na “dobri volji”, v novo paradigmo, ki ji je treba dodati ustrezno pripravo na prostovoljstvo, ki prispeva k humanitarnemu delu z učinkom. Glavne dejavnosti, ki jih izvajajo, so: Izobraževanje za prostovoljstvo; raziskave; tečaji usposabljanja in delavnice; revizija upravljanja prostovoljcev; svetovanje na tematskih področjih usposabljanja; pogovori o prostovoljstvu; izdajanje knjig o prostovoljstvu in priročnikov o prostovoljstvu. Poleg tega so z rastjo organizacije Pista Mágica začeli zagotavljati storitve operacionalizacije prostovoljskih programov subjektov in preizkušanje prostovoljstva kot orodja za splošno prilagajanje ranljivih skupin v državi gostiteljici. Glavne ciljne skupine organizacije so: nosilci prostovoljstva (prostovoljci, organizacije civilne družbe, vladne agencije, podjetja, izobraževalne ustanove/univerze in vodje prostovoljcev), socialno ranljive osebe in skupnost na splošno.


ZAVOD MLADINSKA MREZA MAMA (SI)

Mreža MaMa LOGO

Mladinska mreža MaMa je nevladna mrežna organizacija, ki združuje 55 organizacij, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji. Mreža MaMa je bila kot neformalna mreža ustanovljena leta 2001 na pobudo mladinskih centrov po pristopu od spodaj navzgor, torej kot odgovor na potrebe mladinskih centrov po povezovalni krovni organizaciji. Njen glavni namen je povezovanje mladinskih centrov in zastopanje njihovih interesov v odnosu do vladnega sektorja, odločevalcev in drugih deležnikov. Redno sodeluje z lokalnimi in nacionalnimi zainteresiranimi stranmi, da bi oblikovala ukrepe in politike, ki bi izboljšali položaj mladih v družbi. Mreža MaMa je dejavna na področju mladine, v skladu s potrebami svojih članov se tematsko nadgrajuje in zagotavlja različne dejavnosti na področjih, na katerih njeni člani potrebujejo strokovno znanje.