“Reactive Youth: Ruralno podjetništvo, aktivno državljanstvo in prepoznavnost identitete ozemlja z vključevanjem mladih” je namenjen pripravi priporočil, razvoju rezultatov in izvajanju dejavnosti, ki bi omogočile pristop od spodaj navzgor na podeželskih območjih za njihov razvoj, s povezovanjem mladih in družbenih deležnikov. Projekt daje mladim na oddaljenih območjih priložnost, da izrazijo svoje mnenje, potrebe, skrbi in način, kako vidijo svet, ter postanejo aktivni državljani, ki razmišljajo v svojem kontekstu, vendar z globalno in mednarodno perspektivo.

Končni cilji projekta so:

Cilj projekta je opolnomočiti mlade, ki živijo na podeželju, da bi bili nosilci sprememb v svojih skupnostih, ki bi vodile k bolj trajnostnim družbenim in gospodarskim modelom ter pristopom. S spodbujanjem njihovega državljanskega udejstvovanja in strukturiranega dialoga z odločevalci bodo mladi lahko delili svojo ustvarjalnost in podjetnost ter tako ustvarjali priložnosti za zaposlitev in usposabljanje v svojem loklanem okolju in širše, pri čemer bodo izkoristili njihovo naravno in kulturno bogastvo, prispevali k njihovi rasti in zaustavili njihovo izseljevanje iz lokalanih skupnosti.

Pričakovani rezultati so:

Rezultat 1: Politična priporočila za razvoj in trajnost podeželja z aktivno soudeležbo mladih

Gre za ključno orodje, ki združuje vse rezultate in gradivo začetnih raziskav, izvedenih na vseh partnerskih območjih, osredotočenih na oceno dejanskih potreb lokalnih skupnosti in možnih načinov za njihovo reševanje s pomočjo participacije mladih na podlagi povratnih informacij vseh vključenih akterjev o njih. O tem so se posvetovali z lokalnimi organi, organizacijami civilne družbe in mladimi, da bi ocenili njihove potrebe in projektnim partnerjem omogočili razvoj učnih gradiv, ki bi jih lahko obravnavali.

Rezultat 2: Toolkit (orodje) za mladinske delavce za vključevanje mladih na podeželju

Priročnik z gradivom, prilagojenim potrebam mladinskih delavcev, ki delajo na podeželju na podlagi neformalnih metod, da bi povečali kakovost mladinskega dela na teh območjih. Priročnik bo temeljil na mednarodnem usposabljanju mladinskih strokovnjakov in zaporednih lokalnih delavnicah, ki bodo osredotočene na ozaveščanje mladih o dodani vrednosti njihovih območij za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti (zlasti v zvezi z varstvom in promocijo okolja), ki bodo hkrati gradile njihovo skupno identiteto, povezano s pripadnostjo posameznemu območju.

Rezultat 3: Zemljevidi identitet

Interaktivni zemljevidi partnerskih območij, ki prikazujejo regionalno identiteto ter spodbujajo interakcijo in razvoj vseh tam živečih v lokalnih skupnosti, npr. na otoku, v dolini ali na gori, z označenimi glavnimi znamenitostmi, kulturnimi vrednotami ali celo gastronomijo oziroma kulinaričnimi posebnostmi. Vsebovali bodo zanimivosti, povezane z videoposnetki, zvočnimi posnetki, slikami ali besedili lokalnih prebivalcev. Spodbujali bodo kulturno identiteto vsakega območja, hkrati pa ponudili dodano vrednost vloge mladih v okolju in poudarili glavno privlačnost za nove obiskovalce in občane.

Projektne dejavnosti so:

V okviru projekta bodo razvite različne dejavnosti, kot so raziskave, transnacionalne in lokalne delavnice, dogodki za prepoznavnost, medsektorska srečanja in izdelava interaktivnih zemljevidov, ki zajemajo kulturne elemente vsake regije in spodbujajo aktivno soudeležbo mladih na podeželskih območjih, na katerih poteka projekt. Te dejavnosti bodo vključevale mlade tako, da jim bodo zagotovile kompetence in spretnosti, potrebne za prepoznavanje, oblikovanje, razpravo in izvajanje mladinskih pobud z lokalnimi zainteresiranimi stranmi in člani skupnosti, ki bi jim lahko prinesle priložnosti v smislu usposabljanja in zaposlovanja.