Το έργο

Το έργο Reactive Youth σκοπεύει να επεξεργαστεί προτάσεις, να αναπτύξει δεδομένα και να υλοποιήσει δραστηριότητες που θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω στις αγροτικές περιοχές για την ανάπτυξή τους μέσω της αγροτικής δικτύωσης μεταξύ της νεολαίας και των κοινωνικών φορέων. Το έργο δίνει την ευκαιρία στους νέους των απομακρυσμένων περιοχών να εκφράσουν τη γνώμη τους, τις ανάγκες τους, τις ανησυχίες τους και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον κόσμο και να γίνουν ενεργοί πολίτες, σκεπτόμενοι με βάση το πλαίσιο τους αλλά μέσα από μια παγκόσμια προοπτική.

Το έργο υλοποιεί διαφορετικές δραστηριότητες, όπως έρευνα γραφείου και επιτόπια έρευνα, διακρατικά και τοπικά εργαστήρια, εκδηλώσεις προβολής, διατομεακές συναντήσεις και τη δημιουργία εργαλείων για τους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας, τους νέους και τις τοπικές κοινότητες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και την αξιοποίηση των σχετικών στοιχείων κάθε περιοχής μέσω της ενεργού συμμετοχής και εμπλοκής των νέων.

Υλικά και αποτελέσματα

Εταίροι