Rezultat 1: Politična priporočila za razvoj in trajnost podeželja z udeležbo mladih

“Reactive youth – spodbujanje politik in dialoga z mladimi” je celovit vodnik, ki obravnava potrebe mladih z vključujočimi politikami in dialogom. Kratka predstavitev politik opredeljuje ključne teme:

  • opolnomočenje mladih,
  • participacijsko odločanje in
  • sodelovanje med lokalnimi oblastmi in civilno družbo.

Na različnih območjih v Španiji, Italiji, Grčiji, na Portugalskem, v Sloveniji in Avstriji obravnava izzive, kot so omejena zastopanost mladih, brezposelnost in upadanje števila prebivalcev. Pri terenskih raziskavah so bile uporabljene ankete in dokumentacijske raziskave, ki so razkrile omejeno sodelovanje mladih, komunikacijske vrzeli in pomanjkanje sredstev za mladinske pobude.

Rezultati kažejo, da je glas mladih v procesih odločanja pogosto marginaliziran, kar ovira učinkovitost politik. Komunikacijske ovire in omejena sredstva prav tako ovirajo pobude, ki jih vodijo mladi. Uspešne prakse poudarjajo vključenost in mentorstvo. Kratek opis poudarja sprejemanje vključujočih politik in krepitev zmogljivosti mladih za učinkovito sodelovanje.

Razprava se osredotoča na mlade kot nosilce sprememb, ovire, s katerimi se soočajo, in vloge zainteresiranih strani pri spodbujanju sodelovanja. Vključevanje mladih koristi tako posameznikom kot skupnostim, zato je potrebno okolje z viri in priložnostmi. Za celostno podporo mladim je nujno sodelovanje med organi, civilno družbo, izobraževanjem in zasebnim sektorjem.

Priporočila vključujejo razumevanje izzivov mladih s strani lokalnih oblasti, diagnosticiranje lokalnih težav in oblikovanje strategij za njihovo reševanje. Vzpostaviti morajo vključujoče platforme, podpirati mladinske centre in okrepiti obstoječe pobude. Spodbujanje pobud EU lahko prispeva k večji udeležbi mladih in razvoju podeželja. Lokalne oblasti bi morale svoje strategije uskladiti z okviri EU in olajšati sodelovanje v teh pobudah.

Na splošno je v kratki predstavitvi politike poudarjen preobrazbeni potencial vključevanja mladih ter pomen vključujočih politik, učinkovitega komuniciranja in sodelovanja več deležnikov za oblikovanje živahnih in odzivnih skupnosti. V njej so zbrane obstoječe dobre prakse v vseh sodelujočih državah, zato služi kot praktični vodnik, kako doseči polni potencial mladih.

Želite spremeniti marginalizacijo mladih na podeželju? Pripravljen vodnik je tu za vas, da mladim omogočite in jim pomagate doseči polni potencial v njihovem lokalnem okolju.

Celoten priročnik za lokalne odločevalce in civilno družbo lahko prebere tukaj: