Rezultat 2: Toolkit (orodje) za mladinske delavce za vključevanje mladih na podeželju

“Reaktive youth – Toolkit za mladinske delavce” je priročnik z gradivom, prilagojenim potrebam mladinskih delavcev, ki delajo na podeželju na podlagi neformalnih metod, da bi povečali kakovost mladinskih storitev na teh območjih. Natančneje, temeljil bo na transnacionalnem usposabljanju mladinskih delavcev in zaporedoma na lokalnih delavnicah, ki se osredotočajo na ozaveščanje mladih o dodani vrednosti njihovih območij za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti (zlasti v zvezi z varstvom in promocijo okolja), ki bodo hkrati gradile njihovo skupno identiteto, povezano s pripadnostjo posameznemu območju.

Glavni rezultati:

  1. Okrepljene mladinske strukture: Izboljšane mladinske strukture na podeželskih območjih bodo izboljšane s krepitvijo zmogljivosti in posodobitvijo organizacij prek sodelovanja, povezovanja v mreže, inovativnih metod in sinergij na lokalni ravni in ravni EU.
  2. Mladinski strokovnjaki bodo deležni prilagojenega usposabljanja o vključevanju mladih na podeželju, ki bo privedlo do transnacionalne dejavnosti in oblikovanja zbirke orodij za mladinske delavce.
  3. Na podlagi neformalnih metod bodo razvita gradiva, prilagojena potrebam mladinskih delavcev, ki delajo na podeželju, kar bo povečalo kakovost mladinskih storitev in strokovnih alternativ.
  4. Okrepljena državljanska udeležba: Izboljšana bo lokalna in državljanska udeležba mladih pri razvoju alternativnih rešitev za njihove skupnosti ter krepitev podjetništva z usmerjanjem in usposabljanjem partnerjev.
  5. Mladi kot ustvarjalci sprememb: Mladi bodo prepoznani kot nosilci sprememb v lokalnih skupnostih, kar bo omogočilo odprt prostor za razpravo med mladimi, organizacijami civilne družbe in lokalnimi oblastmi za oblikovanje strategij razvoja podeželskih območij.
  6. Mladi se bodo bolje zavedali vrednosti svojih območij v smislu prostočasnih, turističnih in kulturnih dejavnosti, zlasti v zvezi z varstvom okolja, kar bo spodbujalo občutek skupne identitete in pripadnosti.

Toolkit za mladinske delavce opisuje celovit pristop k opolnomočenju mladih in krepitvi zmogljivosti na podeželju, katerega cilj je profesionalizacija mladinskega dela ter spodbujanje aktivne udeležbe mladih in trajnostnega razvoja podeželja. Orodje si prizadeva spodbujati aktivno udeležbo mladih, inovativnost in ustvarjalnost v mladinskem sektorju ter krepiti občutek državljanstva in pripadnosti na lokalni in regionalni ravni ter na ravni EU.