” Reactive youth: Το έργο “Αγροτική επιχειρηματικότητα, ενεργός πολιτειότητα και ορατότητα της ταυτότητας των περιοχών μέσω της εμπλοκής των νέων” σκοπεύει να επεξεργαστεί προτάσεις, να αναπτύξει αποτελέσματα και να υλοποιήσει δραστηριότητες που θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω στις αγροτικές περιοχές για την ανάπτυξή τους μέσω της αγροτικής δικτύωσης μεταξύ των νέων και των κοινωνικών φορέων. Το έργο δίνει την ευκαιρία στους νέους των απομακρυσμένων περιοχών να εκφράσουν τη γνώμη τους, τις ανάγκες τους, τις ανησυχίες τους και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον κόσμο και να γίνουν ενεργοί πολίτες, σκεπτόμενοι μέσα στο πλαίσιο τους αλλά έχοντας μια παγκόσμια προοπτική.

Απώτεροι στόχοι του έργου είναι:

Το έργο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των νέων που ζουν σε αγροτικές περιοχές ως φορείς αλλαγής των κοινοτήτων τους προς την κατεύθυνση πιο βιώσιμων κοινωνικών και οικονομικών μοντέλων. Με την προώθηση της εμπλοκής τους στα κοινά και του δομημένου διαλόγου με τους κοινωνικούς φορείς, οι νέοι θα μπορέσουν να μοιραστούν τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητά τους για να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης για τους ίδιους στις περιοχές τους, αξιοποιώντας τον φυσικό και πολιτιστικό τους πλούτο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους και σταματώντας την ερήμωσή τους.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι:

1ο Αποτέλεσμα: Σύνοψη Πολιτικής για την Ανάπτυξη & Βιωσιμότητα των Αγροτικών Περιοχών μέσω της Συμμετοχής των Νέων

Πρόκειται για ένα βασικό εργαλείο που συνδυάζει με συνθετικό τρόπο όλα τα αποτελέσματα και το υλικό από τις αρχικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις περιοχές των εταίρων και επικεντρώθηκαν στην αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών των τοπικών κοινοτήτων και των πιθανών τρόπων αντιμετώπισής τους μέσω της συμμετοχής των νέων με βάση την ανατροφοδότηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Για το θέμα αυτό ζητήθηκε η γνώμη των τοπικών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της νεολαίας για να εκτιμηθούν οι ανάγκες τους και να μπορέσουν οι εταίροι του έργου να αναπτύξουν εκπαιδευτικό υλικό που θα μπορούσε να τις αντιμετωπίσει.

2ο Αποτέλεσμα: Εργαλειοθήκη Εργαζομένων με Νέους για τη Δέσμευση των Νέων στις Αγροτικές Περιοχές

Εγχειρίδιο με υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας και των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές με βάση μη τυπικές μεθόδους, με στόχο την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών για τη νεολαία στις περιοχές αυτές. Συγκεκριμένα, θα βασιστεί σε μια διακρατική κατάρτιση επαγγελματιών της νεολαίας και διαδοχικά σε τοπικά εργαστήρια που θα επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την προστιθέμενη αξία των περιοχών τους όσον αφορά στον ελεύθερο χρόνο, τον τουρισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες (ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία και την προώθηση του περιβάλλοντος), που θα τους οικοδομήσουν ταυτόχρονα μια κοινή ταυτότητα που σχετίζεται με την ένταξη κάθε περιοχής.

3ο Αποτέλεσμα: Χάρτες ταυτότητας

Διαδραστικοί χάρτες των περιοχών των εταίρων που αποτυπώνουν την περιφερειακή ταυτότητα και προωθούν την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη όλων των τοπικών κοινοτήτων που ζουν εκεί, π.χ. σε ένα νησί, μια κοιλάδα ή ένα βουνό, επισημαίνοντας τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος, τις πολιτιστικές αξίες ή ακόμη και τη γαστρονομία. Όλα αυτά θα ανιχνεύονται από νέους ανθρώπους και θα περιέχουν σημεία ενδιαφέροντος που θα συνδέονται με βίντεο, ηχογραφήσεις, εικόνες ή κείμενα των ντόπιων κατοίκων. Θα προωθήσουν την πολιτιστική ταυτότητα κάθε περιοχής, ενώ θα δώσουν προστιθέμενη αξία στο ρόλο των νέων σε αυτές και θα αναδείξουν τα ελκυστικά στοιχεία της περιοχής στους νεοαφιχθέντες.

Οι δραστηριότητες του έργου είναι:

Το έργο θα αναπτύξει διαφορετικές δραστηριότητες, όπως έρευνα, διακρατικά και τοπικά εργαστήρια, εκδηλώσεις προβολής, διατομεακές συναντήσεις και τη δημιουργία διαδραστικών χαρτών που αποτυπώνουν τα πολιτιστικά στοιχεία κάθε περιοχής και προωθούν την ενεργό συμμετοχή των νέων στις αγροτικές περιοχές στις οποίες λαμβάνει χώρα το έργο. Οι δραστηριότητες αυτές θα εμπλέξουν τους νέους παρέχοντάς τους τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον εντοπισμό, το σχεδιασμό, τη συζήτηση και την υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη νεολαία με τοπικούς φορείς και μέλη της κοινότητας που θα μπορούσαν να τους προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης.