2ο αποτέλεσμα: Εργαλειοθήκη Εργαζομένων με Νέους προς τη Συμμετοχή των Νέων στις Αγροτικές Περιοχές

“Το “Reactive Youth – Toolkit For Youth Workers” είναι ένα εγχειρίδιο με υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επαγγελματιών και εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές με βάση μη τυπικές μεθόδους, με στόχο την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών για τη νεολαία στις περιοχές αυτές. Συγκεκριμένα, θα βασίζεται σε μια διακρατική κατάρτιση επαγγελματιών της νεολαίας και στη συνέχεια σε τοπικά εργαστήρια που επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την προστιθέμενη αξία των περιοχών τους προς τον ελεύθερο χρόνο, τον τουρισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες (ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία και την προώθηση του περιβάλλοντος), που θα χτίσουν ταυτόχρονα σε αυτές μια κοινή ταυτότητα που σχετίζεται με το ανήκειν της κάθε περιοχής.

Κύρια αποτελέσματα:

  1. Ενισχυμένες δομές νεολαίας: Θα βελτιωθούν οι δομές νεολαίας στις αγροτικές περιοχές μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και του εκσυγχρονισμού των οργανώσεων μέσω της συνεργασίας, της δικτύωσης, των καινοτόμων μεθόδων και των συνεργειών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  2. Εξατομικευμένη κατάρτιση: Οι επαγγελματίες του τομέα της νεολαίας θα λάβουν εξατομικευμένη κατάρτιση σχετικά με την εμπλοκή των νέων στις αγροτικές περιοχές, με αποτέλεσμα μια διακρατική δραστηριότητα και τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης για τους επαγγελματίες του τομέα της νεολαίας.
  3. Ανάπτυξη υλικού: Θα αναπτυχθεί υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επαγγελματιών νεολαίας και των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές με βάση μη τυπικές μεθόδους, αυξάνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών για τη νεολαία και τις επαγγελματικές εναλλακτικές λύσεις.
  4. Ενισχυμένη συμμετοχή των πολιτών: Θα βελτιωθεί η τοπική και πολιτική συμμετοχή των νέων στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για τις κοινότητές τους, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της καθοδήγησης και της κατάρτισης των εταίρων.
  5. Οι Νέοι ως Φορείς Αλλαγής: Οι νέοι θα αναγνωριστούν ως φορείς αλλαγής στις τοπικές κοινότητες, γεγονός που θα οδηγήσει σε ανοιχτούς χώρους για συζητήσεις μεταξύ των νέων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και των τοπικών αρχών (ΤΑ) για τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
  6. Ευαισθητοποίηση των Νέων: Οι νέοι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση της αξίας των περιοχών τους όσον αφορά την αναψυχή, τον τουρισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, ιδίως σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας την αίσθηση της κοινής ταυτότητας και του ανήκειν.

Η Εργαλειοθήκη για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας περιγράφει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενδυνάμωση των νέων και την ανάπτυξη ικανοτήτων στις αγροτικές περιοχές, με στόχο την επαγγελματοποίηση της εργασίας των νέων και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων και της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Η εργαλειοθήκη επιδιώκει να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των νέων, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στον τομέα της νεολαίας, ενισχύοντας την αίσθηση της ιδιότητας του πολίτη και του ανήκειν σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.