1ο Αποτέλεσμα: Σύνοψη Πολιτικής για την Ανάπτυξη & Βιωσιμότητα των Αγροτικών Περιοχών μέσω της Συμμετοχής των Νέων

Το “Reactive Youth – Promoting Policies and Youth Dialogue” είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός που αντιμετωπίζει τις ανάγκες των νέων μέσω πολιτικών και διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς. Το ενημερωτικό δελτίο πολιτικής προσδιορίζει βασικά θέματα:

  • ενδυνάμωση των νέων,
  • συμμετοχική λήψη αποφάσεων, και
  • συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών.

Εξετάζοντας διάφορες περιοχές στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Αυστρία, διερευνά προκλήσεις όπως η περιορισμένη εκπροσώπηση των νέων, η ανεργία και η μείωση του πληθυσμού. Η έρευνα πεδίου χρησιμοποίησε ερωτηματολόγια και έρευνες γραφείου, αποκαλύπτοντας την περιορισμένη συμμετοχή των νέων, τα επικοινωνιακά κενά και την έλλειψη πόρων για τις πρωτοβουλίες των νέων.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι φωνές των νέων συχνά περιθωριοποιούνται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, γεγονός που εμποδίζει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής. Τα επικοινωνιακά εμπόδια και οι περιορισμοί των πόρων εμποδίζουν επίσης τις πρωτοβουλίες που καθοδηγούνται από τη νεολαία. Οι επιτυχημένες πρακτικές δίνουν έμφαση στη συμμετοχικότητα και την καθοδήγηση. Το ενημερωτικό σημείωμα δίνει έμφαση στην υιοθέτηση πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων των νέων για αποτελεσματική συμμετοχή.

Η συζήτηση επικεντρώνεται στους νέους ως φορείς αλλαγής, στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και στους ρόλους των ενδιαφερομένων μερών στην προώθηση της δέσμευσης. Η συμμετοχή των νέων ωφελεί τόσο τα άτομα όσο και τις κοινότητες, απαιτώντας ένα περιβάλλον με πόρους και ευκαιρίες. Η συνεργασία μεταξύ των αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, της εκπαίδευσης και του ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητη για την ολιστική υποστήριξη των νέων.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την κατανόηση των προκλήσεων των νέων από τις τοπικές αρχές, τη διάγνωση των τοπικών προβλημάτων και τη δημιουργία στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους. Θα πρέπει να δημιουργήσουν πλατφόρμες χωρίς αποκλεισμούς, να υποστηρίξουν τα κέντρα νεολαίας και να ενισχύσουν τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες. Η αξιοποίηση των πρωτοβουλιών της ΕΕ μπορεί να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων και την αγροτική ανάπτυξη. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές τους με τα πλαίσια της ΕΕ και να διευκολύνουν τη συμμετοχή σε αυτές τις πρωτοβουλίες.

Συνολικά, η σύνοψη πολιτικής υπογραμμίζει το μετασχηματιστικό δυναμικό της δέσμευσης των νέων, τονίζοντας τη σημασία των πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της συνεργασίας πολλών ενδιαφερομένων μερών για την οικοδόμηση ζωντανών και ευέλικτων κοινοτήτων. Συγκεντρώνει τις υπάρχουσες καλές πρακτικές σε όλες τις συνεργαζόμενες χώρες και έτσι χρησιμεύει ως πρακτικός οδηγός για το πώς να επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού των νέων.

Θέλετε να αλλάξετε την περιθωριοποίηση των νέων στις αγροτικές περιοχές; Το καταρτισμένο εγχειρίδιο είναι εδώ για να δώσετε τη δυνατότητα στους νέους και να τους βοηθήσετε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους στο τοπικό τους περιβάλλον.

Διαβάστε τον πλήρη Οδηγό για τις Τοπικές Αρχές και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών εδώ: