1ο Αποτέλεσμα: Σύνοψη Πολιτικής για την Ανάπτυξη & Βιωσιμότητα των Αγροτικών Περιοχών μέσω της Συμμετοχής των Νέων

Το “Reactive Youth – Promoting Policies and Youth Dialogue” είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός που αντιμετωπίζει τις ανάγκες των νέων μέσω πολιτικών και διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς. Το ενημερωτικό δελτίο πολιτικής προσδιορίζει βασικά θέματα:

  • ενδυνάμωση των νέων,
  • συμμετοχική λήψη αποφάσεων, και
  • συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών.

Εξετάζοντας διάφορες περιοχές στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Αυστρία, διερευνά προκλήσεις όπως η περιορισμένη εκπροσώπηση των νέων, η ανεργία και η μείωση του πληθυσμού. Η έρευνα πεδίου χρησιμοποίησε ερωτηματολόγια και έρευνες γραφείου, αποκαλύπτοντας την περιορισμένη συμμετοχή των νέων, τα επικοινωνιακά κενά και την έλλειψη πόρων για τις πρωτοβουλίες των νέων.

2ο Αποτέλεσμα: Εργαλειοθήκη Εργαζομένων με Νέους για τη Δέσμευση των Νέων στις Αγροτικές Περιοχές

Το “Reactive Youth – Toolkit For Youth Workers” είναι ένα εγχειρίδιο με υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επαγγελματιών και εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές με βάση μη τυπικές μεθόδους, με στόχο την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών για τη νεολαία στις περιοχές αυτές. Συγκεκριμένα, θα βασίζεται σε μια διακρατική κατάρτιση επαγγελματιών της νεολαίας και στη συνέχεια σε τοπικά εργαστήρια που επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την προστιθέμενη αξία των περιοχών τους προς τον ελεύθερο χρόνο, τον τουρισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες (ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία και την προώθηση του περιβάλλοντος), που θα χτίσουν ταυτόχρονα σε αυτές μια κοινή ταυτότητα που σχετίζεται με το ανήκειν της κάθε περιοχής.

3ο Αποτέλεσμα: Χάρτες ταυτότητας

Το τρίτο σημαντικό αποτέλεσμα του έργου μας περιστρέφεται γύρω από τη δημιουργία των χαρτών ταυτότητας, μιας δυναμικής πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στη συμμετοχή νέων ατόμων στις αγροτικές περιοχές των εταίρων μας. Αυτοί οι χάρτες εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς, κυρίως για την προώθηση της δέσμευσης των νέων, της επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Συμμετέχοντας ενεργά στη δημιουργία αυτών των χαρτών, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να μοιραστούν τις ιδέες τους, συμβάλλοντας στη διάδοση των δραστηριοτήτων του έργου και άλλων πακέτων εργασίας.